/, Young Catholics Respond/Young Catholics Respond: Guy Murphy